Stanovy BD

 1. Firma a sídlo
 2. Právní postavení družstva a ručení
 3. Účel založení družstva a předmět činnosti
 4. Založení a vznik družstva
 5. Základní kapitál družstva a členské vklady
 6. Převod bytových jednotek do vlastnictví členů družstva
 7. Členství v družstvu
 8. Zánik členství
 9. Práva a povinnosti členů
 10. Nájem družstevního bytu
 11. Nájemné
 12. Orgány družstva
  1. Obecná ustanovení
  2. Členská schůze
  3. Představenstvo
  4. Kontrolní komise
 13. Hospodaření družstva
  1. Společná ustanovení k hospodaření družstva
  2. Základní kapitál družstva
  3. Nedělitelný fond
  4. Způsob použití zisku a úhrada případné ztráty
 14. Podmínky zrušení, likvidace a změny právní formy družstva
 15. Závěrečná ustanovení
Základní ustanovení

Bytové družstvo U Vojenské nemocnice je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů.

Článek 1 - Firma a sídlo

1. Obchodní firma družstva zní: Bytové družstvo U Vojenské nemocnice.

2. Adresa sídla je: U Čtvrté baterie 1958/3, 16200, Praha 6.

Článek 2 - Právní postavení družstva a ručení

1. Bytové družstvo U Vojenské nemocnice (dále jen „Družstvo“) je právnickou osobou, zapsanou v obchodním rejstříku. Za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem.

2. Družstvo je bytovým družstvem ve smyslu ust. § 221 odst. 2 zák. č.513/1991 Sb. Obchodní zákoník v platném znění (dále jen „ObchZ“).

3. Členové družstva neručí za závazky družstva. Členové družstva mají uhrazovací povinnost v rozsahu uvedeném v těchto stanovách.

4. Na trvání družstva nemá vliv přistoupení dalších členů nebo zánik členství dosavadních členů. Družstvo však musí mít stále nejméně 5 členů – fyzické osoby.

Článek 3 - Účel založení družstva a předmět činnosti

1. Družstvo je založeno za účelem koupě, správy a provozu bytového technologického celku (dále jen „Blok domů“), tvořící funkčně ucelený soubor nemovitostí včetně součástí a příslušenství, které tvoří zejména stavební a související pozemky, vedlejší stavby nezapisované do katastru nemovitostí, venkovní úpravy, inženýrské sítě a porosty, spolu s movitým majetkem tvořícím vybavení těchto Bloku domů, v ulicích:

- U Čtvrté baterie č.pop. 1958, č.or. 3 a 5,
- U Čtvrté baterie č.pop. 1959, č. or. 7,
- U Čtvrté baterie č. pop. 1960, č. or. 9 a 11,
- U Vojenské nemocnice č.pop. 1961, č. or. 8 a 10

a souvisejících pozemků zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem Praha – město, pro katastrální území Břevnov, na listu vlastnictví č. 2581 (čísla parcel 319, 321, 323/1, 323/2 a 323/3 evidovaných v KÚ Břevnov číslo 729582) a za účelem převodu bytů do vlastnictví členů družstva za podmínek, uvedených v článku 6.

2. Předmětem činnosti družstva je správa a provoz domů, pozemků a souvisejících staveb a hospodaření se společným majetkem družstva, čímž se rozumí zejména:

a) zajišťování údržby, oprav a rekonstrukce nemovitostí,

b) zajišťování služeb spojených s bydlením,

c) pronájem bytů.

3. V rámci tohoto předmětu činnosti družstvo poskytuje zejména služby jako:

a) dodávku vody, plynu, elektrické energie, tepla do bytů, odvoz odpadků,

b) úklid společných prostor a přilehlých pozemků,

c) správu domů a pozemků (správa a provoz bytového fondu a společných částí domů včetně technologických zařízení příslušejících k domu), tj. zajišťování oprav a údržby a případných rekonstrukcí a modernizací,

d) nakládání se společnými prostorami podle rozhodnutí členské schůze,

e) administrativní úkony spojené se správou domů a pozemků a včasnou úhradou poplatků, daní, pojištění a nájemného,

f) administrativní úkony spojené s vedením technické dokumentace domů včetně nebytových prostorů,

g) splácení kupní ceny za nemovitosti a čerpání příspěvků na údržbu a opravy domů a pozemků,

h) další činnosti a služby související s předmětem činnosti družstva v rozsahu schváleném členskou schůzí.

4. K zajišťování běžných provozních a správních činností spojených s předmětem činnosti družstva podle odstavce 2 je oprávněno družstvo sjednat smlouvu s jinou osobou (právnickou či fyzickou).

Článek 4 - Založení a vznik družstva

Družstvo je založeno na ustavující schůzi družstva, na které jsou oprávněny hlasovat osoby, které podaly přihlášku do družstva. Zakládajícími členy družstva se mohou stát pouze fyzické osoby, oprávnění nájemci jednotlivých bytů ve smyslu Zásad prodeje bytových domů Ministerstva obrany ČR. Zakládajícího člena družstva lze přijmout na základě písemné přihlášky a po splnění těchto podmínek:

a) splacení základního členského vkladu ve výši 1 500,- Kč,

b) podepsání závazku zakládajícího člena družstva ke splacení dalšího členského vkladu, který odpovídá jeho podílu na koupi bytových domů a pozemků,

c) splacení podílu na nedělitelném fondu ve výši 150,- Kč při vzniku družstva.

O přijetí nových členů družstva (kromě zakládajících členů) rozhoduje členská schůze na základě písemné členské přihlášky. Nový člen se stává členem družstva po rozhodnutí členské schůze o přijetí za člena družstva a po splacení celého základního členského vkladu. Ostatním osobám může členství vzniknout převodem či přechodem členství nebo jiným způsobem stanoveným zákonem a těmito stanovami. Přihláška do bytového družstva musí obsahovat:

a) označení, že se jedná o přihlášku do družstva,

b) jméno, příjmení, bydliště, datum narození,

c) výši základního členského vkladu, kterým se přihlašovatel bude podílet na základním kapitálu družstva,

d) datum sepsání přihlášky,

e) podpis přihlašované fyzické osoby.

6. Osoby, které v době vzniku družstva mají doklady o řádně uzavřeném nájemním vztahu k bytu a nestanou se členy družstva, zůstávají nájemníky – nečleny družstva. Družstvo je povinno s těmito nájemníky uzavřít nové nájemní smlouvy ode dne nabytí vlastnického práva k nemovitostem, kde se nacházejí byty a nebytové prostory.

7. Ustavující schůze družstva:

a) volí předsedajícího schůze,

b) schvaluje výši základního členského vkladu,

c) schvaluje zapisovaný základní kapitál,

d) schvaluje stanovy družstva,

e) volí členy představenstva a kontrolní komise,

f) volí správce vkladu.

8. Ustavující schůze družstva volí a přijímá usnesení nadpoloviční většinou přítomných. Uchazeč o členství může vzít svou přihlášku zpět ihned po hlasování o stanovách, jestliže hlasoval proti jejich přijetí.

9. Ustavující schůze družstva vede k jeho založení, jestliže se na ní uchazeči o členství zavázali k členským vkladům dosahujícím stanovené částky zapisovaného základního kapitálu.

10. Průběh ustavující schůze se osvědčuje notářským zápisem, jehož přílohou je seznam zakládajících členů a výše základního členského vkladu, k jehož splacení se na ustavující schůzi zavázali.

11. Družstvo vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku. Návrh na zápis podává zvolené představenstvo a podepisují jej všichni členové představenstva. K návrhu na zápis se přikládá:

a) stejnopis notářského zápisu o ustavující schůzi družstva a stejnopis notářského zápisu o rozhodnutí ustavující schůze družstva o schválení stanov,

b) schválené stanovy družstva,

c) doklad o splacení stanovené části zapisovaného základního kapitálu.

12. Družstvo se zakládá na dobu neurčitou.

13. Člen družstva je povinen zaplatit základní členský vklad nejpozději do 15 dnů od konání ustavující členské schůze ( viz článek 5, bod 3). Nesplněním závazku členství v družstvu nevznikne.

Článek 5 - Základní kapitál družstva a členské vklady

1. Základní kapitál družstva tvoří souhrn základních členských vkladů, k jejichž splacení se zavázali členové družstva. Základní kapitál družstva, který se zapisuje do obchodního rejstříku (dále jen „zapisovaný základní kapitál“) činí 50.000,- Kč, tj. slovy padesáttisíckorun českých (§223 odst. 2 ObchZ).

2. Družstvo tvoří nedělitelný fond. Při svém vzniku je družstvo povinno vytvořit nedělitelný fond ve výši 10% zapisovaného základního kapitálu (podle § 235 ObchZ)., tj. ve výši 5.000,- Kč.

3. Základní členský vklad je pro všechny členy družstva stejný a činí 1 500 Kč. Základní členský vklad je člen povinen zaplatit nejpozději do 15 dnů po konání ustavující členské schůze. Po dobu trvání členství nemůže majetková účast člena družstva klesnout pod hodnotu základního členského vkladu. Splacení základního členského vkladu je podmínkou členství v družstvu.

4. Další členský vklad ve výši podílu na kupní ceně nemovitostí je člen povinen uhradit buď jednorázově, nebo ve splátkách a v termínech stanovených představenstvem. Výše podílu bude stanovena poměrem podlahové plochy bytu k součtu podlahových ploch všech bytů podílejících se na koupi.

5. Při dodatečném vstupu do družstva výši základního a dalšího členského vkladu schvaluje členská schůze na základě návrhu představenstva.

Článek 6 - Převod bytových jednotek do vlastnictví členů družstva

1. Převod bytových jednotek do vlastnictví členů družstva je možný po splacení jejich podílu na kupní ceně domů a pozemků, případně v dřívějším termínu, pokud tento převod bude možný podle konkrétních podmínek prodávajícího (Ministerstvo obrany ČR) a dále pokud s převodem bytů bude souhlasit banka, se kterou bude uzavřen úvěr na koupi nemovitostí a na základě žádosti členů družstva o převod.

2. Družstvo je povinno podat návrh na vklad změny vlastnictví do KN v době přiměřené pro vybavení všech administrativních záležitostí spojených s převodem do vlastnictví. Za dobu přiměřenou pro tento úkon se považuje lhůta 24 měsíců.

3. Družstvo je povinno vést úplný seznam žádostí o převod bytů (bytových jednotek) do vlastnictví a soustavně ho aktualizovat. Převody družstevních bytů družstvo provádí dvakrát ročně vždy koncem každého kalendářního pololetí.

4. O převodu družstevního bytu se sepisuje smlouva v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Před uzavřením této smlouvy je člen družstva povinen uhradit družstvu zálohu na náklady související s převodem bytu, jejíž výši stanoví představenstvo. Po realizaci převodu se tato záloha vypořádá podle skutečných nákladů a vlastníkovi se vrátí případný přeplatek nebo je povinen uhradit vzniklý nedoplatek.

5. Převodem bytu do vlastnictví zaniká právo na vrácení dalšího členského vkladu. Majetková účast člena družstva, která byla zdrojem financování převedeného bytu, zaniká jeho převedením.

6. Členství v družstvu nezaniká při převodu bytu do vlastnictví člena, jestliže majetková účast člena v družstvu i po převodu bytové jednotky dosahuje alespoň výše základního členského vkladu.

Článek 7 - Členství v družstvu

1. Členství v družstvu vzniká:

a) při založení družstva dnem jeho vzniku,

b) za trvání družstva přijetím za člena družstva na základě písemné členské přihlášky,

c) děděním,

d) převodem členství,

e) jiným způsobem stanoveným zákonem.

2. Členy družstva mohou být osoby fyzické a právnické. Osoby mladší 18 let a osoby, které soud pravomocně částečně nebo úplně zbavil způsobilosti k právním úkonům zastupují jejich zákonní zástupci. Členství nevzniká před zaplacením základního členského vkladu.

3. Při vzniku členství podle odst.1 písm b) tohoto článku musí přihláška obsahovat náležitosti uvedené v článku 4 bod 6 a vyjádření písemného souhlasu se Stanovami a s dalšími platnými vnitřními dokumenty družstva a musí být podána představenstvu družstva. O přijetí za člena družstva rozhoduje členská schůze družstva nadpoloviční většinou přítomných členů. Základní členský vklad je splatný do 15 dnů od přijetí za člena družstva. Dohodnutá výše dalšího členského vkladu je splatná ve výši a v termínech odsouhlasených členskou schůzí.

4. Převod práv a povinností spojených se členstvím v bytovém družstvu na základě písemné dohody nepodléhá souhlasu orgánů družstva, pouze její registraci představenstvem družstva. Členská práva a povinnosti spojené s členstvím přecházejí na nabyvatele ve vztahu k družstvu předložením smlouvy o převodu členství družstvu nebo pozdějším datem uvedeným v této smlouvě. Písemná dohoda o převodu členských práv a povinností musí obsahovat:

a) označení smluvních stran (v případě fyzické osoby její jméno, příjmení, datum narození, bydliště, v případě právnické osoby její jméno, sídlo a IČO),

b) den převodu členských práv a povinností,

c) formu a způsob vypořádání závazků a pohledávek vůči družstvu do data převodu mezi převádějícím a nabyvatelem,

d) prohlášení nabyvatele, že byl seznámen se stanovami družstva a že se jimi bude řídit,

e) ověřené podpisy převádějícího a nabyvatele.

5. Přechod práv a povinností spojených se členstvím v bytovém družstvu na základě dědictví nepodléhá souhlasu orgánu družstva. Členská práva a povinnosti, rovněž tak veškeré závazky a pohledávky zůstavitele spojené s členstvím v družstvu, přecházejí na dědice předložením pravomocného rozhodnutí o dědictví představenstvu družstva, pokud zákon nestanoví jinak.

6. Představenstvo družstva vede evidenci všech svých členů ve smyslu § 228 ObchZ a udržuje ji v souladu se skutečným stavem. Do členské evidence družstvo zapisuje:

a) jméno, datum narození, adresu trvalého pobytu člena družstva, při společném členství jsou evidovány údaje o obou členech, pokud člen na trvalé adrese nebydlí adresu přechodného bydliště,

b) datum vzniku členství v družstvu,

c) výše základního a dalšího členského vkladu a výše, ve kterých byly splaceny,

d) číslo družstevního bytu, ke kterému má člen právo družstevního nájmu,

e) den vzniku nájmu k družstevnímu bytu,

f) datum zániku členství v družstvu, výše a datum úhrady vypořádacího podílu,

g) kontakty telefonické případně e-mailové.

7. Vznikne-li jednomu z manželů za trvání manželství právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, vznikne se společným nájmem i společné členství v družstvu (§ 703 Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „ObčZ“).

Článek 8 - Zánik členství

1. Členství v družstvu zaniká:

a) písemnou dohodou. V dohodě musí být uvedeny smluvní strany, den ukončení členství, způsob a forma majetkového vypořádání, otázky týkající se zániku nájmu bytu.

b) vystoupením. Rozhodnutí o vystoupení musí mít písemnou formu a nemusí obsahovat důvody vystoupení. Členství v družstvu zaniká po uplynutí 3 měsíců ode dne, kdy člen písemně oznámil vystoupení družstvu. Člen může své vystoupení vzít zpět. O zpětvzetí však musí rozhodnout členská schůze.

c) vyloučením. Členská schůze může rozhodnout o vyloučení člena na základě předchozího návrhu představenstva, jestliže člen opětovně a přes písemnou výstrahu porušuje závažným způsobem členské povinnosti uvedené v zákoně, ve stanovách a dalších vnitrodružstevních předpisech. Tomuto vyloučení musí předcházet písemné napomenutí představenstvem. Rozhodnutí o napomenutí nebo vyloučení musí být členu družstva doručeno formou dopisu s dodejkou a musí v něm být určena lhůta k vyjádření. Důvodem k vyloučení člena může být např., že člen družstva nesplácí stanovený další členský vklad, neplatí řádně a včas nájemné nebo úhrady za služby spojené s užíváním bytu a je dlužen více jak tříměsíční nájem, hrubým způsobem poškozuje majetek družstva nebo jeho členů a jejich spolubydlících nebo hrubým způsobem člen sám nebo jeho spolubydlící narušují soužití v domě. Důvody vyloučení musí být ve shodě s důvody uvedenými v předchozím napomenutí. Člen družstva může být vyloučen také tehdy, jestliže byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestní čin spáchaný proti družstvu nebo členu družstva. Proti rozhodnutí o vyloučení má právo podat člen odvolání k soudu. Není-li právo na odvolání uplatněno do 3 měsíců, ode dne kdy se člen dozvěděl nebo mohl dozvědět o rozhodnutí o vyloučení, právo zaniká. Soud na návrh člena, jehož rozhodnutí se týká, prohlásí rozhodnutí členské schůze o vyloučení za neplatné, je-li v rozporu s právními předpisy nebo stanovami.

d) smrtí člena pokud jeho členství nepřešlo na dědice,

e) jiným způsobem stanoveným v zákoně.

2. Při zániku členství za trvání družstva má dosavadní člen právo na vypořádací podíl. Vypořádací podíl se rovná hodnotě splaceného základního členského vkladu a dalšího členského vkladu. Při výplatě vypořádacího podílu si započte družstvo své splatné pohledávky vůči členovi, jehož členství zaniklo. Nárok na vypořádací podíl je splatný uplynutím tří měsíců od schválení účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo, nejdříve však uplynutím tří měsíců po vystěhování z bytu nebo po uvolnění bytu a předání k dispozici družstvu na základě sepsaného protokolu.

Článek 9 - Práva a povinnosti členů

1. Členové družstva mají zejména tato práva:

a) na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu,

b) požádat členskou schůzi družstva o převod bytu dle článku 6 těchto stanov,

c) podílet se na rozvoji, řízení a kontrole činnosti družstva,

d) volit a být volen do orgánů družstva,

e) podílet se na hospodářském výsledku družstva,

f) účastnit se osobně nebo prostřednictvím svého zástupce zmocněného plnou mocí na jednání a rozhodování členské schůze družstva a veškeré další činnosti, která není vyhrazena voleným orgánům,

g) požívat výhod, které družstvo svým členům poskytuje,

h) předkládat návrhy na zlepšení činnosti družstva, dávat připomínky, případně stížnosti orgánům družstva a být informován o jejich vyřízení,

i) být seznámen obvyklým způsobem s ročním vyúčtováním zaplacených záloh na úhradu za plnění spojená s užíváním bytu,

j) držet drobné živočichy a zvířectvo, pokud nebude obtěžovat ostatní nájemce ve smyslu ochrany sousedských práv, a to za podmínek stanovených v domovním řádu,

k) nahlížet do evidence a žádat potvrzení o svém členství a obsahu jeho zápisu v evidenci,

l) podílet se další majetkovou účastí na zhodnocování majetku družstva a na jeho podnikání,

m) být seznámen s ročním přehledem hospodaření družstva způsobem, dohodnutým na členské schůzi,

n) být seznámen se zápisy z členských schůzí družstva způsobem, dohodnutým na členské schůzi.

2. Členové družstva jsou povinni zejména:

a) zaplatit základní a další členský vklad podle článku 5 těchto stanov,

b) dodržovat stanovy, domovní řád, další vnitřní předpisy družstva a řídit se rozhodnutím orgánů družstva,

c) platit pravidelně a včas splátky podle článku 5 těchto stanov a úhrady za plnění spojené s užíváním bytu dle článku 11 těchto stanov, při prodlení uhradit za každý den prodlení poplatek z prodlení ve výši 0,1% počínaje prvním dnem následujícího měsíce po dni splatnosti z dlužné částky. Člen družstva neručí za závazky družstva, členská schůze může rozhodnout o výši uhrazovací povinnosti na krytí ztrát družstva maximálně do výše trojnásobku základního členského vkladu.

d) oznamovat družstvu do 15 kalendářních dnů změny týkající se člena a příslušníků jeho domácnosti, které jsou podstatné pro vedení členské a bytové evidence a pro zaúčtování úhrad za plnění spojená s užíváním bytu,

e) chránit družstevní majetek, dodržovat domovní řád, předpisy o požární ochraně, hygienické předpisy a řádně užívat a udržovat byt včetně společných prostor a zařízení domu,

f) umožnit zástupcům družstva po předchozím oznámení zjistit technický stav bytu a umožnit vstup do bytu v odůvodněných případech (např. oprava technického zařízení domu),

g) hradit veškeré drobné opravy bytu vymezené v platných právních předpisech, popřípadě rozšířené o seznam schválený schůzí družstva. Nepostará-li se člen družstva (příp. podnájemce družstevního bytu) o včasné provedení drobných oprav a běžnou údržbu bytu, má družstvo právo učinit tak po předchozím upozornění člena na jeho náklad a požadovat na něm náhradu,

h) odstranit závady a poškození, které způsobil v domě sám nebo ti, kdo s ním bydlí, nestane-li se tak, má družstvo právo po předchozím upozornění člena tyto závady a poškození odstranit a požadovat od něho náhradu,

i) řádně a účelně využívat byt k bydlení a nepoužívat jej k jiným účelům neuvedeným v nájemní smlouvě,

j) podnájem jiných osob v bytě člena, neuvedených v nájemní smlouvě, je možný pouze na základě písemného souhlasu představenstva družstva. Přihlášení jiných osob do podnájmu je možné pouze za účelem přechodného pobytu. V žádosti o souhlas s podnájmem je nutné uvést základní informace o podnájemnících – počet, jméno a příjmení, datum narození, číslo občanského průkazu.

k) oznamovat družstvu do 15 kalendářních dnů změny týkající počtu podnájemníků, které jsou podstatné pro účtování úhrad za plnění spojená s užíváním bytu (služby),

l) porušení povinnosti, uvedené v bodech i), j) a k) se považuje za hrubé porušení povinností člena družstva a může být důvodem pro vyloučení z družstva.

m) oznamovat družstvu předem veškeré stavební činnosti a opravy prováděné v bytě, vyjma drobných oprav v bytě a běžné údržby bytu. Vymezení drobných oprav se řídí platnými vyhláškami a interními směrnicemi družstva.

n) předat družstvu veškeré podklady související se stavební činností a opravami v bytě, které podléhají stavebnímu povolení, ohlášení stavebních úprav nebo hlášení udržovacích prací.

o) umožnit instalaci a údržbu zařízení pro měření tepla a vody v bytě a umožnit odečet naměřených hodnot, přičemž v případě porušení této povinnosti mu může být uložena sankce podle vyhl. č. 372/2001 Sb.

p) v případech nepovolených nebo neoprávněných zásahů v bytě nebo společných prostorách domu je člen povinen tyto úpravy odstranit, případně uhradit náklady na jejich odstranění.

q) neupevňovat konstrukce (pro příjem signálu apod.) na vnější svislé stěny a střechu domu, konstrukce může být umístěna pouze tak, aby nedošlo k narušení zateplené fasády domu a střechy.

r) ve společných prostorách se nesmí ani přechodně ukládat žádné předměty a vybavení kromě vyhrazených míst k tomu určených.

s) podílet se na úhradě případné ztráty družstva.

Článek 10 - Nájem družstevního bytu

1. Členové družstva, kteří se stali členy družstva dnem vzniku družstva, mají právo na uzavření nájemní smlouvy na užívání bytu, jehož byli nájemci, a to s účinností ke dni převodu budovy, v níž se byt nachází, do vlastnictví družstva.

2. Při převodu práv a povinností ze člena družstva na nabyvatele vzniká za trvání družstva právo na uzavření nájemní smlouvy na užívání bytu nabyvatelem, kterému člen družstva tato práva převádí a to s účinností ke dni vzniku členství v družstvu; totéž platí pro právo na uzavření nájemní smlouvy při přijetí nového člena družstva (čl. 7 odst. 1 písm. b)

3. Nájemní smlouva zaniká:

a) písemnou dohodou mezi družstvem a členem – nájemcem ke dni uvedenému v dohodě,

b) písemnou výpovědí podle občanského zákoníku v případě zániku členství dle článku 8 odst. 1 písm. b) až e).

4. Nájemní smlouva se uzavírá písemně. Není-li doba nájmu dohodnuta, platí, že smlouva o nájmu byla uzavřena na dobu neurčitou. Nájem bytu je chráněn, nedojde-li k dohodě, lze jej vypovědět jen z důvodů stanovených v zákoně nebo stanovami družstva.

5. Nájemní smlouva musí obsahovat označení bytu, jeho příslušenství, rozsah jejich užívání a způsob výpočtu nájemného a úhrady za plnění spojená s užíváním bytu nebo jejich výši.

6. Nedojde-li k dohodě o rozsahu příslušenství bytu, o výši nájemného nebo způsobu rozúčtování úhrad za služby spojené s užíváním bytu, určí je členská schůze.

Článek 11 - Nájemné

1) Nájemce – člen družstva je povinen za užívání družstevního bytu hradit tyto platby:

a) podíl na údržbě, opravách, rekonstrukci a modernizace společných částí domu,

b) podíl na správě domu,

c) podíl na pojištění domu,

d) podíl na dani z nemovitosti,

e) podíl na jiných nákladech, odsouhlasených členskou schůzí,

f) úhradu za služby, spojené s užíváním bytu (dodávky tepla, vody, osvětlení domu, odvoz a likvidace komunálního odpadu, úklid, aj).

2) Výše plateb se stanovuje podle platných předpisů nebo rozhodnutí členské schůze.

Základním kriteriem pro platby na opravy domu je plocha bytu.

3) Veškeré uvedené platby se platí zálohově měsíčně za právě probíhající měsíc, a to nejpozději do patnáctého dne běžného měsíce.

4) Vyúčtování záloh a skutečných nákladů za běžný rok bude provedeno nejpozději do 30. června následujícího roku.

5) Vyúčtováním zjištěný přeplatek za služby, spojené s užíváním bytu družstvo nájemci vrátí nejpozději do třiceti dnů po vyúčtování. Ve stejné lhůtě je nájemce povinen uhradit družstvu zjištěný nedoplatek.

6) Přeplatek záloh na nájemném, uvedeném v odst. 1, písm. a) až e) se členovi nevrací a zůstává na účtu družstva k použití pro další období. Nedoplatek je člen povinen uhradit do 30 dnů po vyúčtování.

7) Nezaplatí-li nájemce družstevního bytu platby spojené s užíváním bytu do jejich splatnosti, je povinen zaplatit družstvu poplatek z prodlení podle zákona (čl. 9, odst. 2, písm. c) Stanov. Pokud bude nájemce bytu i přes výzvy k zaplacení dlužen více jak tříměsíční nájemné může mu družstvo zrušit členství a s ním právo užívání bytu.

Článek 12 - Orgány družstva
A. Obecná ustanovení

1. Orgány družstva jsou:

a) členská schůze,

b) představenstvo,

c) kontrolní komise.

2. Členem představenstva nebo členem kontrolní komise může být pouze člen družstva starší 18 let, který je plně způsobilý k právním úkonům, je bezúhonný ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a u něhož nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání. Pro volbu a výkon funkce člena orgánu družstva dále platí ustanovení § 249 ObchZ o zákazu konkurence. Vyžaduje-li to zájem družstva, může členská schůze z tohoto ustanovení povolit výjimku. Souběh funkcí v představenstvu a kontrolní komisi je neslučitelný.

3. Funkční období členů představenstva a kontrolní komise po založení družstva jsou 3 roky. Funkční období členů těchto orgánů v dalších obdobích činí 5 let. Členové orgánů mohou být zvoleni opětovně.

4. Jestliže člen představenstva nebo kontrolní komise zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, zastupuje ho dále členskou schůzí zvolený náhradník.

5. Člen družstva, který je do své funkce zvolen, může z funkce odstoupit, je však povinen to oznámit orgánu, jehož je členem. Jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projednal orgán oprávněný k tomu podle těchto stanov. Příslušný orgán musí projednat odstoupení na svém nejbližším zasedání poté, kdy se o odstoupení dověděl, nejdéle však do tří měsíců. Po marném uplynutí této lhůty se odstoupení pokládá za projednané.

6. Pokud zákon nebo stanovy neurčí jinak, je pro platnost přijetí usnesení orgánu nezbytné řádné svolání jednání orgánu a přítomnost alespoň nadpoloviční většiny členů a souhlas většiny přítomných členů.

7. O každém jednání orgánu družstva se sepisuje zápis, který musí obsahovat datum a místo konání schůze, přijatá usnesení, výsledky hlasování a nepřijaté námitky členů proti usnesení, pokud požádali o jejich zaprotokolování. Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků schůze (prezenční listina), pozvánka na schůzi a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům. O rozhodnutí členské schůze, jímž se mění stanovy družstva, musí být pořízen notářský zápis, který musí obsahovat též schválený text změny stanov, jehož obsah je stanoven těmito stanovami. Zápisy musí být podepsány předsedou příslušného orgánu a ověřeny ověřovatelem. Každý člen orgánu má právo si zápis vyžádat k nahlédnutí. Zápisy archivuje předseda orgánu s tím, že kopie zápisů představenstva je k dispozici kontrolní komisi a naopak.

8. Funkce člena představenstva a člena kontrolní komise jsou vzájemně neslučitelné. Členy představenstva a kontrolní komise nemohou být souběžně osoby blízké.

9. Každému členu představenstva a kontrolní komise družstva náleží jeden hlas. Hlasuje se veřejně. Na tajném hlasování se může v jednotlivých případech usnést jednající orgán.

10. Za činnost v představenstvu a kontrolní komisi přísluší odměna jejím členům, o její výši rozhoduje členská schůze.

11. Každý člen družstva má jeden hlas. Manželé mají jeden společný hlas.

12. Člen družstva může písemně zmocnit jinou osobu, aby jej na členské schůzi zastupovala a stanovit rozsah zastupování a způsob hlasování.

13. Jakékoliv plnění družstva ve prospěch osoby, která je orgánem družstva nebo osobě, která je jí blízká dle § 116 ObčZ, lze poskytnout pouze se souhlasem členské schůze družstva.

14. Každý člen družstva je oprávněn uplatnit své nároky plynoucí z členství v družstvu vůči statutárním orgánům družstva všemi zákonnými prostředky.

B. Členská schůze

1. Nejvyšším orgánem družstva je členská schůze.

2. Členská schůze se schází nejméně jednou za rok. Svolání členské schůze musí být členům oznámeno písemnou pozvánkou alespoň 21 dnů před konáním členské chůze. Pozvánka je uveřejněna na vývěsce k tomuto účelu určené a všem členům dostupné, případně na základě písemného požadavku člena družstva je doručena na adresu bydliště uvedenou v členské evidenci. Je-li pozvánka prokazatelně doručena na tuto adresu, považuje se pozvánka za doručenou, i když ji člen družstva nepřevzal.

3. Členská schůze musí být svolána, požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina všech členů družstva nebo kontrolní komise. Jestliže představenstvo nesvolá členskou schůzi tak, aby se konala do 40 dnů od doručení žádosti, je osoba písemně pověřená osobami nebo orgánem, který požádal svolání členské schůze, oprávněná svolat členskou schůzi sama. Členové představenstva jsou společně a nerozdílně povinni vydat této osobě na její žádost seznam členů.

4. Na žádost jedné třetiny členů družstva nebo kontrolní komise zařadí představenstvo jimi určenou záležitost na pořad jednání členské schůze.

5. Do působnosti členské schůze patří:

a) měnit stanovy,

b) volit a odvolávat členy představenstva a kontrolní komise a jejich náhradníky,

c) schvalovat řádnou účetní závěrku,

d) rozhodovat o rozdělení a užití zisku, popřípadě způsobu úhrady ztráty,

e) rozhodovat o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu, který nesmí být nižší než 50 000,- Kč,

f) rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva,

g) rozhodovat o splynutí, sloučení, rozdělení a o jiném zrušení družstva nebo o změně právní formy,

h) rozhodovat o prodeji nebo jiných majetkových dispozicích s nemovitostí, ve které jsou byty, takové rozhodnutí může členská schůze přijmout jen po předchozím písemném souhlasu většiny členů bytového družstva, kteří jsou nájemci v nemovitosti, které se rozhodování týká.

i) to neplatí, jestliže družstvu vznikla povinnost převést byt do vlastnictví člena, který je nájemcem dle článku 6 těchto stanov.

j) o přijetí nových členů, kteří nejsou nájemci bytu v domě,

k) rozhodovat o vyloučení člena družstva,

l) rozhodovat o odměnách členů orgánů družstva,

m) rozhodovat o čerpání úvěrů a půjček, rozhodovat o zřízení zástavy a jiných formách zajištění,

n) určovat výši finančního limitu, do kterého může představenstvo samostatně uzavírat smlouvy a další závazky družstva na záležitosti správy domu,

o) určovat výši finančního limitu, do kterého může představenstvo rozhodovat ve věcech údržby, oprav, modernizace, rekonstrukce a podobných investičních akcí,

p) rozhodovat o dalších záležitostech, které si členská schůze vyhradila do své působnosti.

6. Členská schůze je schopna se usnášet, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů družstva. Členská schůze rozhoduje, není-li zákonem nebo v těchto stanovách stanoveno jinak, většinou hlasů přítomných členů družstva. Není-li členská schůze schopná se usnášet, svolá představenstvo náhradní členskou schůzi tak, aby se konala do tří týdnů ode dne, kdy se měla konat původně svolaná členská schůze. Náhradní členská schůze musí být svolána novou pozvánkou s nezměněným pořadem jednání.

7. Pozvánka musí být zveřejněná nejpozději do pěti dnů ode dne, na který byla svolána původní členská schůze, nejpozději deset dnů před konáním náhradní členské schůze. Náhradní členská schůze je schopna se usnášet souhlasem většiny hlasů přítomných členů bez ohledu na počet přítomných členů družstva. Člen družstva se může domáhat, aby soud vyslovil neplatnost usnesení členské schůze, pokud je v rozporu s právními předpisy nebo stanovami družstva. Návrh soudu může člen podat, požádá-li o zaprotokolování námitky na členské schůzi, která usnesení přijala nebo námitku oznámí představenstvu do jednoho měsíce od konání této schůze. Návrh soudu lze podat jen do jednoho měsíce ode dne, kdy člen požádal o zaprotokolování námitky nebo od oznámení námitky představenstvu. V případě, že nebyla členská schůze řádně svolána, může být návrh člena na neplatnost usnesení schůze podán příslušnému soudu do jednoho měsíce ode dne, kdy se tento člen o konání schůze dozvěděl, nejdéle do jednoho roku od konání členské schůze.

8. O každé členské schůzi se pořizuje zápis, který musí obsahovat:

a) datum a místo konání schůze,

b) přijatá usnesení,

c) výsledky hlasování,

d) nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování,

e) Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků schůze (prezenční listina), pozvánka na ni a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům.

9. Každý člen má právo vyžádat si zápis a jeho přílohy k nahlédnutí.

C. Představenstvo

1. Představenstvo je nejméně tříčlenné (předseda, místopředseda a členové), kteří jsou voleni členskou schůzí.

2. Představenstvo řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech družstva, které nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny jinému orgánu.

3. Představenstvo je statutárním orgánem družstva. Představenstvo má vždy lichý počet členů a jednoho náhradníka, kteří jsou voleni členskou schůzí.

4. Představenstvo volí ze svých členů předsedu a místopředsedu. Místopředseda zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti. Zastupováním může být pověřen i další člen představenstva.

5. Představenstvo plní usnesení členské schůze a odpovídá ji za svou činnost. Za představenstvo jedná navenek předseda nebo místopředseda. Je-li pro právní úkon, který činí představenstvo předepsána písemná forma, je třeba podpisu dvou členů představenstva.

6. Představenstvo se schází podle potřeby, minimálně však jeden krát za 3 měsíce a je svoláváno předsedou nebo místopředsedou. Musí se sejít do 10 dnů od doručení podnětu kontrolní komise, jestliže na její výzvu nedošlo k nápravě nedostatků.

7. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo družstvu způsobit škodu. Je-li sporné, zda člen představenstva jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno o tom, že jednal s péčí řádného hospodáře tento člen představenstva. Ti členové představenstva, kteří způsobili družstvu porušením právních povinností při výkonu působnosti představenstva škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně. Smlouva mezi družstvem a členem představenstva, která vylučuje nebo omezuje odpovědnost člena představenstva za škodu, je neplatná.

D. Kontrolní komise

1. Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a projednávat stížnosti jeho členů. Odpovídá pouze členské schůzi a je nezávislá na ostatních orgánech družstva.

2. Kontrolní komise má 3 členy. Může být více, vždy však lichý počet členů.

3. Kontrolní komise volí ze svých členů předsedu, popřípadě místopředsedu.

4. Kontrolní komise se vyjadřuje k roční účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty družstva.

5. Na zjištěné nedostatky upozorňuje kontrolní komise představenstvo a vyžaduje zjednání nápravy, což následně kontroluje.

6. Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně jednou za tři měsíce. Schůzi kontrolní komise svolává její předseda nebo místopředseda.

7. Kontrolní komise je oprávněna si u představenstva vyžádat jakékoliv informace o hospodaření a činnosti družstva. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu oznámit kontrolní komisi všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo postavení družstva a jeho členů.

8. K jednotlivým úkonům může kontrolní komise pověřit jednoho nebo více členů, kteří v této věci mají oprávnění žádat informace v rozsahu oprávnění kontrolní komise.

Článek 13 - Hospodaření družstva
A. Společná ustanovení k hospodaření družstva

1. Družstvo hospodaří v předmětu své činnosti samostatně a na svůj účet. Základním kritériem při sestavování rozpočtu družstva je zabezpečení vyrovnaného hospodaření družstva v příslušném kalendářním roce a vytvoření dostatečných zdrojů na opravy a investice. Rozpočet družstva zpracovává představenstvo a schvaluje jej členská schůze.

2. Družstvo je povinno sestavit za každý rok výroční zprávu o hospodaření a účetní závěrku, které předkládá členské schůzi k projednání nejpozději do konce pololetí následujícího roku. Účetní období je totožné s kalendářním rokem.

3. Členové družstva si mohou vyžádat řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a úhradu ztráty k nahlédnutí.

B. Základní kapitál družstva

1. Základní kapitál družstva tvoří souhrn členských vkladů, k jehož splacení se členové zavázali dle článku 5, odst. 1 těchto stanov.

2. Základní kapitál se zvyšuje nebo snižuje přijetím nových členů, resp. vypořádáním bývalých členů.

3. Zapisovaný základní kapitál činí 50 000,- Kč a je částí základního kapitálu družstva.

C. Nedělitelný fond

1. Družstvo je povinno při svém vzniku zřídit nedělitelný fond ve výši 10% zapisovaného základního kapitálu (podle § 235 ObchZ). Tento fond ročně doplňuje o 10% z ročního čistého zisku až do dosažení nedělitelného fondu ve výši 50% zapisovaného základního kapitálu. Nedělitelný fond se nesmí za trvání družstva použít k rozdělení mezi členy.

D. Způsob použití zisku a úhrada případné ztráty

1. Členská schůze se při projednávání řádné účetní závěrky usnese na použití zisku, případně na způsobu úhrady ztrát.

2. Způsob vymezení podílu člena družstva na zisku určeného k rozdělení mezi členy určuje členská schůze při projednání řádné účetní závěrky.

3. O způsobu úhrady případných ztrát družstva rozhoduje členská schůze na základě návrhu představenstva. Případné ztráty vzniklé při hospodaření družstva budou kryty především z nedělitelného fondu.

Článek 14 - Podmínky zrušení, likvidace a změny právní formy družstva

1. Družstvo zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku. Zániku družstva předchází jeho zrušení a likvidace.

2. Družstvo se zrušuje:

a) usnesením členské schůze o zrušení družstva, a to dnem uvedeným v příslušném usnesení, popř. dnem, kdy bylo toto usnesení přijato; rozhodnutí členské schůze o zrušení družstva vyžaduje osvědčení notářským zápisem,

b) usnesením členské schůze o fůzi nebo rozdělení družstva, a to dnem uvedeným v usnesení, popř. dnem, kdy bylo toto usnesení přijato,

c) rozhodnutím soudu o zrušení družstva, a to dnem uvedeným v tomto rozhodnutí, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci, zrušením konkurzu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkurzu z důvodu, že majetek družstva nepostačuje k úhradě nákladů konkurzu, anebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku,

d) dosažením účelu, k němuž bylo družstvo zřízeno.

3. Likvidace družstva se provádí podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku. Vstup družstva do likvidace se zapisuje do obchodního rejstříku. Po dobu průběhu likvidace se užívá obchodní firmy družstva s dovětkem „ v likvidaci“.

4. Družstvo může změnit právní formu podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku. Při změně právní formy nezaniká právnická osoba.

Článek 15 - Závěrečná ustanovení

1. Tyto stanovy nabývají platnosti dnem jejich schválení ustavující schůzí družstva. Účinnosti nabývají dnem zápisu družstva do obchodního rejstříku.

2. O změně stanov rozhoduje členská schůze. Předseda a místopředseda družstva jsou povinni do 30 dnů od schválení změny stanov uvědomit o tom rejstříkový soud. Změny stanov se vydávají formou písemných, číslovaných dodatků ke stanovám, přičemž jednotlivé dodatky obsahují úplné aktuální znění stanov.

3. Pokud v těchto stanovách není určena zvláštní úprava, platí ustanovení obchodního zákoníku, občanského zákoníku a navazujících právních předpisů.

4. Pokud by stanovy v některém svém ustanovení odporovaly obecně platným právním předpisům, např. v důsledku pozdější změny zákona, jsou neplatné pouze v tomto odporujícím ustanovení a jejich celková platnost tím není dotčena.

Tyto stanovy byly přijaty na ustavující schůzi bytového družstva dne 9. února. 2011.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace